Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych – Piotr Piątak
e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl

Inspektor Ochrony Danych:

 1. informuje administratora, podmiot przetwarzający oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
 2. monitoruje przestrzeganie rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 3. udziela na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z przepisami Rozporządzenia,
 4. współpracuje z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jako organem nadzorczym),
 5. pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w Rozporządzeniu, oraz w stosownych przypadkach prowadzi konsultację we wszelkich innych sprawach,
 6. pełni rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO.

Dopuszcza się możliwość korzystania z usług podmiotu zewnętrznego w zakresie ochrony danych osobowych oraz wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych.

Szanowni Państwo,
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych informujemy Państwa, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Pomorza Środkowego z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach w celu odpowiedzi na zapytania oraz kontaktowania się z Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami w ramach realizacji celu;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania wydarzenia, którego dotyczy niniejsza korespondencja oraz do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wysyłając wiadomość/podejmując kontakt wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podanych w wiadomości, w celu udzielenia odpowiedzi oraz nawiązania kontaktu, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO.