Dział Kadr i Administracji

Kierownik Działu: Karolina Drus tel. 59 842 40 81 wewn. 320 (Dworek)
karolina.drus@muzeum.slupsk.pl

Współpracownicy:    tel. 59 842 40 81 (Dworek)


Dział Kadr i Administracji:

 1. prowadzi sprawy pracownicze zgodnie z obowiązującymi przepisami (ewidencja i dokumentacja m.in. czasu pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków i inne),
 2. przygotowuje upoważnienia oraz prowadzi rejestry związane z ochroną danych osobowych w konsultacji z Inspektorem ochrony danych,
 3. współpracuje z Dyrektorem Muzeum w zakresie polityki kadrowej oraz przy opracowywaniu aktów prawa wewnętrznego w zakresie prawa pracy i przepisów wykonawczych z nim związanych,
 4. prowadzi obsługę sekretariatu Dyrektora Muzeum oraz sprawy specjalne, zlecone przez Dyrektora,
 5. opracowuje regulaminy, zarządzenia, instrukcje i inne akty prawa wewnętrznego, w zakresie działalności komórki organizacyjnej oraz prowadzi ich ewidencję,
 6. prowadzi sprawy związane z gospodarką i administrowaniem mieniem Muzeum oraz dba o stan techniczny, bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie obiektów będących własnością Muzeum,
 7. sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia obiektów (wyjścia awaryjne, wyjścia i drogi ewakuacyjne) jak również prowadzi działalność prewencyjną i kontrolną w zakresie ochrony ppoż. oraz nadzór nad stanem urządzeń ppoż.,
 8. współpracuje z samorządami Miasta Słupsk i Gminy Słupsk oraz Gminy Smołdzino w zakresie składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 9. prowadzi sprawy związane z profilaktyką, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz szkoleniami okresowymi pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 10. prowadzi nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczeniem środków transportu będących własnością Muzeum,
 11. prowadzi stałą współpracę i nadzór w zakresie dzierżawy i najmu obiektów i pomieszczeń będących własnością Muzeum,
 12. przygotowuje i przeprowadza inwentaryzację majątku w Muzeum przy współpracy z Działem Głównego Księgowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 13. prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane wynikające z przepisów ustawy zamówień publicznych (i wydanych do niej aktów wykonawczych) oraz przepisów ustawy o finansach publicznych. Prowadzi rejestr udzielonych zamówień publicznych i zawartych umów z wykonawcami dla potrzeb Muzeum,
 14. współpracuje z inspektorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 15. wykonuje montaż i demontaż wystaw, prace porządkowe na całym terenie Muzeum, drobne naprawy, inne zlecone przez Kierownika Działu Kadr i Administracji czynności techniczne,
 16. pełni obsługę sal ekspozycyjnych poprzez czuwanie nad eksponatami, pilnowanie przestrzegania przepisów porządkowych przez zwiedzających, wykonywanie prac pomocniczych przy montażu i demontażu wystaw, dbanie o utrzymanie porządku na salach ekspozycyjnych.