Regulamin Stowarzyszenia Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej

§ 1
Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę “Stowarzyszenia Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej” i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.

§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989r. “Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zysk z tytułu prowadzenia tej działalności nie podlega podziałowi pomiędzy członków Stowarzyszenia i zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków.

§ 7
Zadaniem Stowarzyszenia jest:

 1. upowszechnianie i popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i tradycji Ziemi Słupskiej
 2. szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego
 3. popularyzowania sztuki ludowej jako elementu charakteryzującego region
 4. działanie na rzecz dostępności do kultury
 5. działanie na rzecz dostępności do kultury materialnej i niematerialnej środowiska społecznego
 6. rozwój kulturalny regionu
 7. prace w zakresie promocji regionu
 8. organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć integrujących lokalne społeczności
 9. promocja miejscowych inicjatyw kulturalnych i gospodarczych na forum lokalnym i krajowym
 10. współudział w opracowywaniu wspólnych programów z pokrewnymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie regionu słupskiego
 11. aktywne włączanie się w działania społeczno-kulturalne organizowane w regionie o charakterze społeczno-kulturalnym
 12. wspieranie działań lokalnych instytucji kulturalno-oświatowych.

§ 8
Powyższe cele Stowarzyszenia realizuje samodzielnie lub przy współpracy z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi poprzez:

 1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury, historii i tradycji regionu słupskiego
 2. inicjowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych
 3. organizowanie wydarzeń historyczno-kulturalnych
 4. organizowanie imprez promujących twórczość ludową
 5. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach
 6. rozwój infrastruktury turystycznej
 7. prace w zakresie promocji regionu
 8. reprezentowanie interesów osób zrzeszonych w stowarzyszeniu w zakresie ich udziału w rozwoju regionu
 9. organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć integrujących lokalne społeczności
 10. promocje miejscowych inicjatyw kulturalnych i gospodarczych na forum lokalnym i krajowym.

§ 9
Stowarzyszenie składa się z:

 1. członków
 2. członków honorowych.

§ 10
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:

 1. złożył deklarację członkowską.

§ 11
Godność członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek członków Stowarzyszenia nadaje się na Zebraniu Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym popieraniu idei ochrony dziedzictwa kulturalnego.

§ 12
Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. uczestniczenia i wnioskowania na Zebraniu oraz wybierania i wybieralności do Zarządu Stowarzyszenia
 2. oceniania działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec Zarządu Stowarzyszenia
 3. korzystania bezpłatnie z imprez Stowarzyszenia.

§ 13
Każdy członek ma obowiązek:

 1. współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia i popierania jego działalności
 2. przestrzegania regulaminu
 3. regularnego opłacania składek członkowskich
 4. uczestniczenia w zebraniach.

§ 14
Utrata praw członkowskich następuje:

 1. przez wystąpienia zgłoszone pisemnie do Zarządu
 2. przez wykreślenie uchwałą Zarządu za zalegania ze składkami członkowskimi
 3. wskutek śmierci członka, utratę zdolności do czynności prawnych lub utratę praw obywatelskich
 4. przez wykreślenie z powodu rażącego naruszania postanowień regulaminu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków. Odwołanie winno być złożone w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji z uzasadnieniem. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków
 2. Zarząd – trzyosobowy (prezes, sekretarz, skarbnik)

§ 17

 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie.
 2. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków
  Kieruje Przewodniczący Zebrania.

§ 18
Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 19

 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W sprawach określonych w par. 21 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

§ 20
Do kompetencji Zebrania członków należy m.in.:

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. wybór i odwołanie Zarządu ( trzy osobowego)
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków
 4. uchwalanie zmian regulaminu
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i jego likwidacji
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawar-ciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

§ 21
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na 4 letnią kadencję. Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
 3. zwoływanie zebrania członków

§ 23
Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 1. składek członkowskich
 2. dotacji
 3. darowizn
 4. zbiórek publicznych
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku stowarzyszenia

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków (łącznie z prezesem) wybranych na okres 4 lat.
 2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza, skarbnika.

§ 25
Zarząd Stowarzyszenia będzie reprezentowany w kontaktach z innymi podmiotami przez Prezesa lub dwoje pozostałych członków Zarządu.

§ 26
Stowarzyszenie, jako osoba prawna, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować darowizny, dotacje, subwencje.

§ 27
Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia podpisuje prezes lub sekretarz. Natomiast w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik.

§ 28

 1. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia musi równocześnie zawierać postanowienie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 29
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy “Prawa o stowarzyszeniach”.