Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeum.slupsk.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty zamieszczane jako pdf
 • Brak obsługi Sklepu wyłącznie przy pomocy klawiatury
 • Brak opisów zdjęć

Wyłączenia

 • Dokumenty zamieszczone przed 23 września 2018

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Maciejewska.
 • E-mail: k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Adres: Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk
 • E-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W słupską siedzibę Muzeum Pomorza Środkowego tworzą następujące budynki o charakterze zabytkowym:

Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Spichlerz Richtera, Zespół Bramy Młyńskiej, na który składa się zabytkowa Brama Młyńska i współczesny budynek administracyjny zawierający też bibliotekę oraz Biały Spichlerz i Czerwony Spichlerz (przed rewitalizacją, niedostępny dla zwiedzających, nie mieszczą się tu również pomieszczenia użytkowane przez pracowników) znajdujące się po drugiej stronie rzeki.

Dojazd: Bezpośrednio za budynkiem administracyjnym znajduje się przystanek linii autobusowej nr 15 i 16. Przystanek w drugą stronę znajduje się po drugiej stronie ulicy vis a vis Hotelu Zamkowego.

Linie obsługiwane są zarówno przez autobusy wysoko- jak i niskopodłogowe.

Uwaga! Mogą występować ograniczenia dostępności w związku z rewitalizacją tego obszaru i pracami budowlanymi.

Parking: istnieje możliwość parkowania (poza autokarami) na dziedzińcu zamkowym pomiędzy Zamkiem i Młynem, na Rynku Rybackim przy Spichlerzu Richtera i na terenie Muzeum przy Spichlerzach Białym i Czerwonym.

Wejście do Zamku znajduje się od strony ul. Dominikańskiej (lub Mostnika), wejście do Młyna Zamkowego znajduje się po przeciwnej stronie dziedzińca vis a vis wejścia do Zamku. Wejście do Zespołu Bramy Młyńskiej zlokalizowane jest od strony Rynku Rybackiego. Wejście do Herbaciarni (Spichlerz Richtera znajduje się na Rynku Rybackim) znajduje się od strony ul. Zamkowej, a do biura Działu Edukacji i Promocji od strony Rynku Rybackiego. Wejście do Białego Spichlerza znajduje się od strony ul. Szarych Szeregów, a wjazd – na czas prac rewitalizacyjnych – od strony ul. Partyzantów.

Bariery pionowe i poziome:

Zamek i Młyn Zamkowy zostały przystosowane do funkcji muzealnych w latach 60 XX w. i zrealizowany według obowiązujących wówczas norm, stąd obecność barier architektonicznych (głownie schodów), których usunięcie wymaga znaczącej przebudowy budynków. Mieszcząca się w Spichlerzu Richtera Herbaciarnia jest dostępna (przy czym w drzwiach znajduje się próg), natomiast znajdujące się tam biuro wymaga pokonania schodów, ale przed drzwiami znajduje się dzwonek domofonu, dzięki któremu można skontaktować się z pracownikami Muzeum, którzy zejdą do interesanta.

Podobnie jest w przypadku Zespołu Bramy Młyńskiej (przed drzwiami znajduje się domofon).

Oddany do użytku w 2019 roku Biały Spichlerz wyposażony został w obszerną, przeszkloną windę, na poszczególnych kondygnacjach nie pojawiają się przeszkody poziome, przejścia są szerokie,  brak różnicy poziomów.

Kasa/recepcja:

W Zamku kasa znajduje się na prawo od wejścia w pewnej odległości i wymaga pokonania kilku stopni. Uwaga! Ze względu na przebudowę kasa w zamku może być chwilowo nieczynna. W Młynie Zamkowym kasa znajduje się bezpośrednio na prawo od wejścia, ale przed wejściem znajduje się kilka schodów prowadzących do kładki przez fosę. W Białym Spichlerzu kasa zlokalizowana jest na prawo od wejścia, w pewnej odległości, ale dostępności do niej nie ograniczają przeszkody poziome, ani szerokość przejścia. Kasa i szatnia w Białym Spichlerzu mają częściowo obniżony blat, ułatwiający dostęp osobom na wózkach.

Toalety:

W Zamku toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, ze względu na różnice poziomów dotarcie do niej wymaga pokonania kilku schodów lub pochylni. W Młynie Zamkowym nie ma toalet dostępnych dla zwiedzających. W Białym Spichlerzu toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu za kasą, dostępu do niej nie ograniczają żadne bariery architektoniczne.

Komunikacja na terenie muzeum

Plany poszczególnych kondygnacji zamieszczono w budynkach w widocznym miejscu.

Obsługa niesłyszących:

Istnieje możliwość skorzystania z urządzeń audioprzewodników wyposażonych w pętlę indukcyjną nie tylko do zwiedzania, także do bezpośredniej komunikacji z obsługą w Białym Spichlerzu.

Filmy prezentowane w Białym Spichlerzu wyposażone są m.in. w napisy w języku polskim.

Obsługa niewidomych:

W Białym Spichlerzu umieszczono dwie tyflografki przedstawiające prezentowane tam dzieła. Zarówno w Białym Spichlerzu, jak i w Zamku i w Młynie Zamkowym można dotknąć wybranych, wskazanych przez obsługę obiektów. W Białym Spichlerzu można skorzystać z audiodeskrypcji przygotowanych do wystaw od pierwszego do czwartego piętra.

Pies asystujący:

Do wszystkich budynków MPŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Oddany do użytku w 2019 roku  Biały Spichlerz zaprojektowano z myślą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Stąd też zadbano m.in. o zniesienie barier pionowych i poziomych, budynek wyposażony jest  w obszerną, przeszkloną windę, wyraźny system identyfikacji graficznej, multimedia z napisami w języku polskim i angielskim, tyflografiki wybranych obiektów itp., a także uzupełniony np. o możliwość zwiedzania z audiprzewodnikami z pętlą indukcyjną.

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku planuje kolejne inwestycje zwiększające dostępność jego obiektów – tylko tam, gdzie jest to możliwe, jako że jest to obiekt wpisany do Rejestru Zabytków. Planowana rewitalizacja Czerwonego Spichlerza również będzie prowadzona pod kątem dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, np. zaprojektowano windę, zaplanowano czytaki dla niewidomych w czytelni bibliotecznej.

Deklaracja dostępności dla serwisu BIP Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku