Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Rozdział I  Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”. 

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989r. “Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. 

§ 4 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2.Stowarzyszenie używa dwóch pieczęci: podłużnej z napisem “Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” i okrągłej zawierającej wspomniany wyżej napis w otoku, zaś w środku – logo Muzeum. 

§5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zysk z tytułu prowadzenia tej działalności nie podlega podziałowi pomiędzy członków Stowarzyszenia i zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach. Można jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II Cele i środki działania

§8

Zadaniem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i wspieranie jego działalności głównie w zakresie:

1. gromadzenia dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z dziedziny historii, etnografii i sztuki

2. upowszechniania wiedzy dotyczącej dyscyplin reprezentowanych w Muzeum

3. szerzenia idei ochrony dziedzictwa kulturowego

4. popularyzowania sztuki ludowej jako elementu charakteryzującego region.

§9

Powyższe cele Stowarzyszenia realizuje samodzielnie lub przy współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku poprzez:

1. podejmowanie działań na rzecz wzbogacenia zbioru muzealnego i konserwacji muzealiów 2. inicjowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych

3. organizowanie ekspozycji

4. organizowanie imprez promujących twórczość ludową

5. współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach.

Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§10

Stowarzyszenie składa się z:

1. członków zwyczajnych

2. członków honorowych

3. członków wspierających.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:

1. złożył deklarację członkowską

2. został przyjęty przez Zarząd.

§12

Godność członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym w popieraniu działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku lub popieraniu idei ochrony dziedzictwa kulturalnego. 

§13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, po spełnieniu wymogów określonych w * 11 pkt. 1 i 2, która wydatnie finansowo, organizacyjnie lub w inny sposób wspomaga Stowarzyszenie. 

§14

Członkowie honorowi i wspierający korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom zwyczajnym Stowarzyszenia z wyjątkiem udziału w głosowaniu, nie korzystają też z uprawnień wyborczych.

§15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wybierania i wybieralności do władz Stowarzyszenia

2. oceniania działalności Stowarzyszenia i jego władz, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia

3. korzystania bezpłatnie z imprez Stowarzyszenia i Muzeum. 

§16

Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:

1. współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia i popierania jego działalności

2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

3. regularnego opłacania składek członkowskich

4. uczestniczenia w zebraniach.

§17

Utrata praw członkowskich następuje:

1. przez wystąpienia zgłoszone pisemnie do Zarządu

2. przez wykreślenie uchwałą Zarządu za zalegania ze składkami członkowskimi

3.wskutek śmierci członka, utratę zdolności do czynności prawnych lub utratę praw obywatelskich

4. przez wykreślenie z powodu rażącego naruszania postanowień statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§18

1. Wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia odbywa się poprzez uchwałę Zarządu.

2. Od decyzji o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia lub wykreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia decyzji z uzasadnieniem.

Rozdział IV Składki członkowskie    

§19  

1. Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Walne Zebranie.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zarząd Stowarzyszenia zwalnia członka od obowiązku płacenia składek. 

Rozdział V Władze Stowarzyszenia

§20  

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna  

§21  

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.   

§22  

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, a co 4 lata ma ono charakter sprawozdawczo-wyborczy.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) wysłuchanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia i ich ocena

b)wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

c) rozpatrzenie i zatwierdzenie programów działania

d) wybór władz Stowarzyszenia

e) zmiana Statutu

f) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia

g) rozstrzyganie odwołań od uchwały Zarządu Stowarzyszenia

h) decydowanie w sprawach, w których statut nie upoważnia innych organów Stowarzyszenia i) rozwiązanie Stowarzyszenia i jego likwidacja.  

§23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje:

a)     na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebranie

b)     z własnej inicjatywy

c)     na żądanie Komisji Rewizyjnej

d)     na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§24

1. Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko ci członkowie, którzy nie zalegają ze składkami.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu musi być wykonywane osobiście.

3.Członkom honorowym, wspierającym i zaproszonym gościom przysługuje tylko głos doradczy. 

§25

1. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania rozsyła członkom Zarząd na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informację, na czyje żądanie jest ono zwołane.

§26

1. Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Zwołane w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych. 

§27

Uchwały na Walnym Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

§28

1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez Zebranie.

2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

§29

1. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.

2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Walne Zebranie może uchwalić inną formę głosowania. 

§30

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków (łącznie z prezesem) wybranych na okres 4 lat.

2. Walne Zebranie wybiera prezesa Stowarzyszenia w oddzielnym głosowaniu.

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza. 

§31

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

a) realizacja celów i zadań Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania

b) ustalenie okresowych planów działalności

c) składanie sprawozdania z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie jego ewidencji

e) składanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

f) ustalanie regulaminów dotyczących wewnętrznej działalności Stowarzyszenia

g) angażowanie personelu etatowego oraz zlecanie prac wymagających fachowych kwalifikacji i ustalenie wysokości wynagrodzenia za nie.

2. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3. Zarząd Stowarzyszenia będzie reprezentowany w kontaktach z innymi podmiotami przez Prezesa i Wiceprezesa. 

§32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. 

§33

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością zarządu Stowarzyszenia.

2. Komisja ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzanie, przynajmniej raz w roku wszystkich ksiąg, dokumentacji i stanu majątkowego Stowarzyszenia.

3. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół i przekazuje go Zarządowi.

Rozdział VI Majątek, fundusze Stowarzyszenia i sposób zaciągania zobowiązań.

§34

Stowarzyszenie, jako osoba prawna, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować darowizny, dotacje, subwencje. 

§35

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

a) składki członkowskie

b) dotacje, darowizny, zapisy

c) przychody z imprez i innych form działalności statutowej 

§36

Majątkiem Stowarzyszenia administruje Zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§37

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§38

Wszelkie pisma i dokumenty Stowarzyszenia podpisuje prezes lub wiceprezes. Natomiast w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik. 

Rozdział VII Przepisy końcowe

§39

Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu. 

§40

1. Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia musi równocześnie zawierać postanowienie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. 

§41

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy “Prawa o stowarzyszeniach”.   

Zdzisław Machura

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku