SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-17:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-17:00


REGULAMIN „KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU

Z OKAZJI 90-LECIA MUZEALNICTWA W SŁUPSKU”

 organizowanego przez:

 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk

 Konkurs rozstrzygnięty!

 Zwycięski projekt plakatu zaproponował

Pan Mieczysław ŁAŹNY

 

Protokół posiedzenia komisji konkursowej

 

 ZAPRASZAMY MEDIA NA UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRODY!

Komisja ze zwycięską pracą Muzeum w Słupsku

 FOTORELACJA Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

FOTORELACJA Z WRĘCZENIA NAGRODY

REGULAMIN „KONKURSU NA PROJEKT PLAKATU

Z OKAZJI 90 – LECIA MUZEALNICTWA W SŁUPSKU”

 organizowanego przez:

 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk

  

Cel Konkursu:

1. Wyłonienie jednego projektu plakatu z okazji jubileuszu 90 - lecia muzealnictwa  w Słupsku,

 

Regulamin Konkursu:

 

§1 Organizator

 

Organizatorem Konkursu na 90 – lecie muzealnictwa w Słupsku jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

 

§2 Czas trwania Konkursu

 

Konkurs rozpoczyna się z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora, a kończy się 15 stycznia 2014.

 

§3 Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych szkół artystycznych.
 2. Uczestnicy przygotowują projekty plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik w formacie dwuwymiarowym nie mniejszym jak A3 i nie większym jak B1.
 3. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do przygotowanych projektów plakatów obejmujących prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z nich oraz do rozporządzania nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na zasadzie wyłączności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) i do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie - z naniesionym logo Organizatora i jego danymi adresowymi, a także z wyrażeniem zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych.
 4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

§4 Termin i warunki dostarczenia projektów plakatu

 


 1. Projekty plakatu należy w terminie do 15 stycznia 2014 r. przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu, na adres:

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9,

z dopiskiem na kopercie:

„KONKURS NA 90-LECIE MUZEALNICTWA W SŁUPSKU”.

 1. Na odwrocie każdego projektu plakatu należy wpisać czytelnie:  imię, nazwisko, tytuł projektu plakatu: 90-LECIE MUZEALNICTWA W SŁUPSKU, adres, telefon lub adres email. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Projekty plakatów nadesłane po terminie nie będą oceniane (nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu projektu do Organizatora).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 4. Nagrodzony projekt plakatu przechodzi na własność Organizatora i nie będzie odsyłany. Pozostałe projekty plakatów zostaną odesłane na koszt Organizatora.

 

§5 Zasady przyznawania nagród

 

 1. Komisja wyłoniona przez Organizatora konkursu, do 17 stycznia 2014 r. wyłoni zwycięski projekt plakatu.
 2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac komisja wybierze 1 projekt plakatu przyznając jej autorowi nagrodę w wysokości 2500 zł brutto oraz 10 wydrukowanych plakatów.
 3. Projekty plakatów nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.
 4. Komisja dokonuje wyboru projektu plakatu według własnego uznania. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora konkursu. Uczestnik, od którego pochodzić będzie nagrodzony projekt plakatu zostanie poinformowany o wynikach Konkursu telefonicznie i poprzez informację wysłaną drogą emailową.
 6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osobę, która zostanie wyłoniona jako zwycięzca pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich, oraz podpisania umowy darowizny projektu plakatu na rzecz Organizatora Konkursu.
 7. Termin uroczystego wręczenia nagrody zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora, a uczestnicząca w Konkursie osoba zostanie o nim poinformowana telefonicznie i drogą emailową.

 

§ 6

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.muzeum.slupsk.pl.

 

Mieczysław Jaroszewicz

Dyrektor

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku