Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: 11:00-15:00
Wtorek-Niedziela: 10:30-18:00


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2017 z dn. 27.10.2017 r.
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 


REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na terenie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (zwanym dalej „Muzeum”) i dotyczy wszystkich obiektów Muzeum:
a) siedziby głównej: ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk,
b) Oddziału: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Kluki 27, 76-214 Smołdzino,
c) Oddziału: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku, Swołowo 8, 76-206 Słupsk.

2. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.

3. Muzeum czynne jest cały rok.

4. Godziny otwarcia Muzeum oraz dni wolnego wstępu dla zwiedzających zmieniają się w zależności
od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.muzeum.slupsk.pl, www.muzeumkluki.pl, www.swolowo.pl.

5. Dni, w które wstęp do Muzeum jest wolny:
a) sobota – siedziba główna w Słupsku (w sezonie letnim poniedziałek),
b) wtorek – Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie (w sezonie letnim poniedziałek).

6. Muzeum otwarte jest dla zwiedzających:
a) siedziba główna w Słupsku: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, Zielone Świątki,
b) Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1-3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, Zielone Świątki,
c) Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1-3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 11 listopada, Zielone Świątki.

7. Muzeum zamknięte jest dla zwiedzających:
a) siedziba główna w Słupsku: 1 maja, w Wielką Sobotę, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 11 listopada, 24-26 grudnia, 31 grudnia, Nowy Rok, 6 stycznia,
b) Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: w Wielką Sobotę, pierwszy dzień świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 11 listopada, 24-26 grudnia, 31 grudnia, Nowy Rok, 6 stycznia,
c) Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: w Wielką Sobotę, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1 listopada, 24-26 grudnia, 31 grudnia, Nowy Rok, 6 stycznia.

8. Dzień 31 grudnia jest dniem inwentaryzacji w Muzeum, stąd w tym dniu Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających.

9. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrekcji Muzeum.

10. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem Dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.

11. W szczególnych przypadkach Dyrekcja może udostępnić ekspozycję do zwiedzania poza godzinami otwarcia Muzeum.

§2

1. Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach.

2. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.

3. Przewodnik oprowadza grupę do 30 osób.

4. Rezerwacji terminu zwiedzania, usługi przewodnickiej (w tym w języku angielskim lub niemieckim) oraz innych usług świadczonych przez Muzeum można dokonać co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem, przesyłając zamówienie:
a) siedziba główna: drogą elektroniczną na adres e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl, faksem lub telefonicznie pod nr tel./faks 59 842 40 81, faks 59 842 65 18,
b) Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: drogą elektroniczną na adres e-mail: muzeum@muzeumkluki.pl, faksem lub telefonicznie pod nr tel./faks, 59 846 30 20, faks 59 832 66 00,
c) Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: drogą elektroniczną na adres e-mail: etnografia@muzeum.slupsk.pl lub telefonicznie pod nr tel./faks 59 832 48 97 oraz tel./faks 59 811 94 10.

5. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy.

6. Wprowadzone rowery należy pozostawić w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach.

7. Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Muzeum, a w Oddziale Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, możliwe jest kupno biletu na zwiedzanie jednej z wybranych zagród, do pół godziny przed zamknięciem.

§3

1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

2. Bilet wstępu lub zaproszenie należy zachować do kontroli.

3. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi ustalane są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora Muzeum.

4. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) opiekunom osób niepełnosprawnych,
d) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
e) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
f) kombatantom.

5. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:
a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz 2017 r. poz. 60),
e) dzieciom do lat 7,
f) opiekunom grup (1 opiekun w grupie do 15 osób).

6. Wyłączna odpowiedzialność i opieka nad małoletnimi turystami podczas zwiedzania Muzeum spoczywa na ich opiekunach.

7. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

§4

1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów, ekspozycji muzealnych oraz wydarzeń przez zwiedzających jest bezpłatne.

2. W pomieszczeniach zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła oraz statywów.

3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych do celów komercyjnych (sesje fotograficzne i filmowe, publikacje itp.) i naukowych (prace i publikacje naukowe) wymaga zgody Dyrektora Muzeum, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.

5. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.

§5

1. W Muzeum obowiązuje zakaz:
a) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
b) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
c) dotykania eksponatów (z wyjątkiem eksponatów przeznaczonych do dotykania) i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, siadania na meblach,
d) wnoszenia i spożywania we wnętrzach muzealnych napojów alkoholowych, lodów, słodyczy, napojów, owoców, kanapek, itp.,
e) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie oddziałów w Klukach i Swołowie, biegania i ślizgania się po posadzkach,
f) wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania oraz do miejsc niedostępnych (wygrodzonych) na ekspozycjach,
g) palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc wyznaczonych,
h) używania i rozniecania ognia,
i) wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych na terenie Muzeum oraz zrywania i niszczenia nasadzeń (dotyczy Oddziałów w Klukach i Swołowie),
j) podchodzenia do zwierząt i karmienia ich na terenie Muzeum (dotyczy Oddziałów w Klukach i Swołowie),
k) wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren Muzeum w Słupsku oraz zwierząt bez uwięzi lub bez kagańca na teren zamiejscowych oddziałów Muzeum, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

3. Zgody Dyrekcji Muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:
a) wjazd pojazdów na teren Muzeum,
b) prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
c) organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń,
d) wykonywanie i wykorzystanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum w celach komercyjnych.

4. Zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczane są na planszach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do Muzeum, w kasach biletowych oraz na stronach internetowych Muzeum.

6. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum, Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.

7. Dyrektor Muzeum przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Muzeum w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5-9 w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz dodatkowo jednego dnia po godzinach pracy po uprzednim umówieniu telefonicznym.

8. Osobom naruszającym przepisy niniejszego regulaminu można odmówić wstępu na teren Muzeum lub z tego terenu usunąć. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, opłata za wstęp nie podlega zwrotowi.

9. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez nich szkody na osobach lub mieniu.

 

Marzenna Mazur
Dyrektor
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

 

Regulamin zwiedzania można pobrać tutaj: