Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa-Niedziela: 10:00 - 16:00


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zwane dalej „Muzeum" jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą",
 3. przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, o których mowa w pkt. 1-2,
 4. niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Słupsk, a podstawowym terenem działania obszar Województwa Pomorskiego.
 2. W celu realizacji zadań statutowych Muzeum może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3

 1. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane z dniem 1 stycznia 1999 roku do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Pomorskiego pod numerem RIK woj. pom. 2/99.
 2. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Pomorskiego.
 3. Samorząd Województwa Pomorskiego zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
 4. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

II. CELE I ZADANIA MUZEUM

§ 4

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.

§ 5

Dla wykonania celów określonych w § 4 Muzeum w szczególności:

 1. gromadzi zabytki i materiały dokumentacyjne w zakresie historii, etnografii, historii sztuki oraz dokumentacji przemian życia kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Pomorza,
 2. kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory,
 3. przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających pełne zabezpieczenie i magazynuje je w sposób dostępny dla badań naukowych,
 4. zabezpiecza i konserwuje zbiory,
 5. uzupełnia zbiory o nowe – uzyskane drogą zakupu, przydziału, darowizn, zapisów – oraz przyjmuje depozyty i uzyskuje obiekty drogą badań terenowych,
 6. organizuje i prowadzi badania i ekspedycje naukowe w zakresie dyscyplin objętych zakresem działania Muzeum,
 7. organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,
 8. prowadzi działalność edukacyjną,
 9. udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych,
 10. prowadzi bibliotekę z zakresu muzealnictwa oraz dyscyplin pomocniczych,
 11. organizuje sesje i konferencje naukowe,
 12. współpracuje w zakresie ochrony dóbr kultury z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz organizacjami społecznymi statutowo zajmującymi się działalnością o podobnym profilu i zakresie,
 13. sprawuje opiekę i promuje współczesną sztukę ludową i folklor,
 14. organizuje imprezy kulturalne o charakterze lokalnym i ponadlokalnym mające na celu promowanie tradycji folklorystycznych regionu.

III. ORGANIZACJA I KIEROWNICTWO MUZEUM

§ 6

W skład Muzeum wchodzą następujące działy i oddziały:

 1. Dział Historyczno-Artystyczny,
 2. Dział Sztuki i Techniki,
 3. Dział Edukacji i Promocji,
 4. Dział Konserwatorski,
 5. Dział Biblioteczny i Zbiorów Specjalnych,
 6. Dział Głównego Księgowego,
 7. Dział Kadr i Administracji,
 8. Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach,
 9. Oddział Etnografii – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku.

§ 7

Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum oraz zakres działań działów, oddziałów, oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8

 1. Dyrektor Muzeum powoływany i odwoływany jest w trybie określonym w ustawie, w ustawie o muzeach oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 roku w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. Nr 242, poz. 2422).
 2. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępców. Powołanie i odwołanie zastępców następuje przez Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego.

§ 9

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
  2. kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,
  3. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
  4. wytyczanie głównych kierunków działania Muzeum,
  5. przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadrzędnym planów, sprawozdań, preliminarzy budżetowych oraz wniosków finansowych i inwestycyjnych,
  6. decydowanie w sprawach pracowniczych w ramach obowiązujących przepisów w porozumieniu ze związkami zawodowymi,
  7. wydawanie regulaminów pracy i wszelkich zarządzeń wewnętrznych,
  8. zawieranie umów związanych z działalnością Muzeum,
  9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Muzeum.

IV. RADA MUZEUM

§ 10

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków w liczbie 14 osób powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM

§ 11

Majątek Muzeum może być wykorzystany jedynie do realizacji celów statutowych Muzeum.

§ 12

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Zarząd Województwa Pomorskiego.

§ 13

Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 14

 1. Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
  1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek,
  2) usług konserwatorskich w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
  3) świadczenia usług gastronomicznych w swoich obiektach według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  4) wynajmu sal muzealnych i pomieszczeń.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie celów statutowych Muzeum.

§ 15

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób – Dyrektora Muzeum oraz Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących.
 2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.