SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek-Wtorek: nieczynne
Środa: 12:00-16:00
Czwartek-Niedziela: 10:00-16:00


Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku wspólnie z Instytutem Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Fundacją PRODIRE i Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk zaprasza na dziewiąte spotkanie z cyklu Słupskie Czwartki Literackie.

W tym miesiącu spotkanie, z powodu okresu przedświątecznego, odbędzie się w przedostatni czwartek miesiąca, tj. 22 marca 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Gościem będzie ks. Franciszek Kamecki, który zaprezentuje tomik „Brat opuszczonych” wydany z okazji złotego jubileuszu twórczości (1960-2010) i inne wiersze.

Franciszek Kamecki (ur. 3 października 1940 r. w Cekcynie) – polski poeta i duchowny katolicki. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie (1964) i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował na łamach prasy w „Tygodniku Powszechnym” 19 czerwca 1960 r. wierszem Nasz świat. W następnych latach ukazywały się tam jego kolejne wiersze pisane pod pseudonimem Franciszek Damecki. W latach 1982-2015 był proboszczem parafii w Grucznie, a także wykładowcą homiletyki i teologii przepowiadania w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, duszpasterzem akademickim, regionalistą, animatorem działań kulturalnych dla dzieci i młodzieży, organizatorem akcji charytatywnych (w tym z holenderską fundacją Flevoland Helpt Polen, Caritasem czy Polskim Komitetem Pomocy Społecznej). Od 20 sierpnia 2015 r. dekretem biskupa pelplińskiego przeniesiony z urzędu proboszcza na emeryturę w parafii w Grucznie.

Ksiądz Franciszek jest współautorem albumów, scenariuszy i materiałów kościelnych. Jego utwory – wiersze, eseje i proza poetycka – były drukowane w antologiach, almanachach, w czasopismach w kraju i za granicą (w językach: niemieckim, angielskim, czeskim, słoweńskim i słowackim). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej oraz Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego. Laureat wielu nagród i odznaczeń – między innymi otrzymał Złoty Krzyż Zasługi RP (2000), nominację do nagrody Artusa, Książka Lata (2001), I miejsce w konkursie Interartus (2002), Feliks „Gazety Wyborczej Bydgoszczy i Torunia” dla ludzi sukcesu (2002), Medal „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” (Bydgoszcz 2005), Pierścień Mechtyldy (Tczew 2006), Pióro Kociewskie (Tczew 2007), tytuł Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew (2009), Medal Prezydenta Miasta Bydgoszcz (2011), odznaczenie Chwalba Grzymisława (Pelplin 2012), Nagrodę Starosty Powiatu Świeckiego (2016).

Spotkanie poprzedzi koncert młodych artystów – Piotra Kamińskiego i Klaudii Szepielewicz. W ich wykonaniu usłyszymy:
-Nic nie musisz mówić (z repertuaru zespołu Angelus)
-Schowaj mnie (z repertuaru zespołu Hillsong)
-Nikt cię nie kocha tak jak ja (sł. i muz. Martin Valverde)
-Wciąż mnie zadziwiasz (z repertuaru Beaty Bednarz)
-Kto? (z repertuaru Yam Kinneret)
-Nie liczę godzin i lat (z repertuaru Andrzeja Rybińskiego)

Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie.

WięcejSłupskie Czwartki Literackie, spotkanie 9 - ks. Franciszek Kamecki

W 2018 roku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku organizuje XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła.
Pierwszy konkurs słupskie muzeum ogłosiło w 1976 roku. W 2013 roku, po kilkuletniej przerwie,
powrócono do organizacji konkursu w cyklu 5-letnim. Konkurs jest przeglądem dorobku twórców ludowych, rękodzielników i plastyków nieprofesjonalnych ziemi słupskiej.

Wszystkich chętnych, tworzących w domowym zaciszu, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Warto zaprezentować własne osiągnięcia i zaistnieć w gronie twórców naszego regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który wraz z kartą zgłoszeniową można pobrać tutaj:

WięcejXVII KONKURS SZTUKI I RĘKODZIEŁA - SŁUPSK 2018 - REGULAMIN


REGULAMIN XVII KONKURSU SZTUKI I RĘKODZIEŁA

SŁUPSK 2018

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła - Słupsk 2018

1. Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich twórców nieprofesjonalnych i wytwórców rękodzieła artystycznego z terenu Pomorza Środkowego w tym młodzież od 16 roku życia

2. Celem konkursu jest:
a) dokonanie przeglądu twórczości ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej Pomorza Środkowego
b) stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich dzieł
c) pozyskanie oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach artystycznych i etnograficznych do zbiorów muzealnych
d) wyłonienie nowych twórców ludowych, wytwórców rękodzieła i plastyków amatorów oraz uaktywnienie już działających

3. Przedmiotem konkursu są następujące dziedziny sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego i plastyki amatorskiej mieszkańców wsi i miast Pomorza Środkowego:
a) rzeźba i płaskorzeźba
b) malarstwo na szkle i płótnie
c) hafty tradycyjne: na obrusach, serwetach, bieżnikach, chustach; czepce – złotnice; wyszywane obrazki własnej kompozycji
d) plecionkarstwo
e) kowalstwo artystyczne
f) ceramika
g) przedmioty z rogu
h) papieroplastyka
i) instrumenty ludowe własnego wyrobu
j) wytwory rękodzieła artystycznego uwzględniając specyfikę regionu np. wyroby z bursztynu
k) tkactwo
l) inne formy rękodzielnicze takie jak: batik, haft koralikowy, sutasz

4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą w terminie do 30 września 2018 roku na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, z dopiskiem XVII Konkurs Sztuki i Rękodzieła. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres organizatora. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
a) każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny nie mniej niż 3 prace i nie więcej niż 5 prac. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana w żadnym innym konkursie
b) prace powinny być przygotowane do ekspozycji i opisane: imię i nazwisko, rok powstania, tytuł, technika wykonania, wartość

5. Zgłoszenie do udziału należy dokonać na formularzu – karcie uczestnika załączonym do niniejszego regulaminu.

6. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu w całości.

7. Niespełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w konkursie.

8. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie prace konkursowe, których wykorzystanie przez organizatora zgodnie z niniejszym regulaminem jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych. uczestnik konkursu oświadcza i zapewnia, iż:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanej pracy konkursowej, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać,
b) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do pracy konkursowej nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych,
c) w przypadku prac konkursowych zawierających fotografie, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na eksponowanie jego pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsk wraz jego imieniem i nazwiskiem.

10. Zgłoszonych do konkursu prac nie można wycofać z wystawy przed jej zakończeniem.

11. Prace zostaną przedłożone 3 osobowemu jury konkursowemu, które powoła organizator z grona specjalistów i znawców sztuki, rękodzieła i plastyki amatorskiej. Jury dokona oceny prac, zakwalifikuje je na wystawę pokonkursową, wytypuje je do nagród i wyróżnień biorąc pod uwagę ich poziom artystyczny, zgodność z tradycją sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Decyzja jury nie podlega odwołaniu.

12. Jury przyznaje nagrody w następujących kategoriach:

Rzeźba i płaskorzeźba
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Malarstwo na szkle i płótnie
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Hafty tradycyjne
3 główne nagrody
1 wyróżnienie

Plecionkarstwo
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Kowalstwo artystyczne
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Ceramika
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Przedmioty z rogu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Papieroplastyka
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Instrumenty ludowe własnego wyrobu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Wytwory rękodzieła artystycznego uwzględniając specyfikę regionu np. wyroby z bursztynu
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Tkactwo
1 główna nagroda
1 wyróżnienie

Inne formy rękodzielnicze
2 główne nagrody
1 wyróżnienie

a) przewiduje się nagrody finansowe i rzeczowe
b) jury ma prawo do przesunięć nagród bądź wyróżnień między kategoriami
c) wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Konkursie

13. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku od grudnia 2018 do marca 2019 r.

14. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Każdy uczestnik o dokładnym terminie zostanie powiadomiony stosownym zaproszeniem.

15. Za zgodą autorów wybrane prace mogą być zakupione do zbiorów muzealnych, dlatego też organizatorzy proszą o podawanie wartości przedstawianych prac

16. Prace, które nie będą prezentowane na wystawie można odbierać w następnych dniach po ogłoszeniu wyników konkursu.

17. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów konkursu lub dostosowania regulaminu do zmian prawnych.

Wszelkich informacji w sprawie Konkursu udziela
mgr Dominika Gonciarz
Komisarz XVII Konkursu Sztuki i Rękodzieła
tel.: 059 842 40 81 wew. 309


Kilka dodatkowych informacji poza regulaminem:

1. Puste karty zgłoszeniowe można pobrać w Młynie Zamkowym lub Zamku Książąt Pomorskich. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć jednocześnie z pracami.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu prace w kilku wskazanych wyżej dziedzinach, w każdej przedstawiając od 3 do 5 prac.
3. Na wystawie pokonkursowej zaprezentowane zostaną prace zwycięskie oraz wybrane prace każdego z uczestników konkursu. Po wystawie prace zostaną zwrócone autorom.
4. Czas trwania wystawy zostanie podany w terminie poźniejszym m.in. na stronie internetowej muzeum.

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
zaprasza osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane na warsztaty wielkanocne.
Tematem zajęć będą palmy wielkanocne.

Uczestnicy poznają świąteczne zwyczaje związane z palmami, historię ich powstawania, dawne materiały wykorzystywane przy ich tworzeniu, a także ciekawostki, np. polski rekord na najwyższą palmę.
Każda z osób wykona palmę, która po warsztatach stanie się jej własnością. Palmy będą tworzone z krepiny, bukszpanu, taśmy florystycznej i drutu.

Zajęcia dla osób indywidualnych odbędą się
18 marca 2018 r. o godz. 12:00 w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku

Koszt uczestnictwa 11 zł/os. (w tym instruktor i materiały)

Zapisy pod numerem telefonu 059 842 40 81 wew. 306.

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych w innych terminach. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 59 842 40 81 wew. 306.

WięcejWarsztaty - palmy wielkanocne

Wystawa czasowa "Utkane z wody. Tkanina artystyczna w zbiorach muzeów Polski północnej" jest na półmetku.
Zapraszamy na zajęcia edukacyjne przygotowane specjalnie pod jej kątem. Szczegóły poniżej.

WięcejZajęcia edukacyjne do wystawy czasowej

kliknij, aby powiększyć