SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12:00-15:00
Środa-Niedziela: 10:00-16:00


W związku z trwającą wystawą „Słupsk – wczoraj i dziś” w Zamku Książąt Pomorskich Muzeum Pomorza Środkowego ogłasza konkurs plastyczny dla słupskich szkół na Wykonanie makiety Słupska

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin Konkursu „Makieta Słupska – wczoraj i dziś”

 

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Makieta Słupska – wczoraj i dziś” jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76 - 200 Słupsk (dalej zwane: „Organizatorem”).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk.pl

 

2. Celem Konkursu jest:

- rozbudzanie zainteresowania miejscem zamieszkania, jego przeszłością i teraźniejszością,

- promowanie zdolności manualnych i wyobraźni,

- propagowanie sztuki plastycznej, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej,

- znajdowanie ciekawych miejsc miasta i podkreślanie zabytkowego charakteru wielu elementów architektonicznych,

- promocja Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz wystawy „Słupsk – wczoraj i dziś”,

- zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych,

- poznanie indywidualnego spojrzenia na przemiany zaistniałe w mieście,

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole i korzystania z informacji  starszego pokolenia.

 

3. Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział każda klasa ze słupskich szkół lub indywidualny uczeń do lat 18 dalej: Uczestnik, zobowiązujący się stosować do niniejszego regulaminu

 

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz.

Konkurs trwa od 5 grudnia 2014 r. i wezmą w nim udział prace plastyczne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie, dostarczone do Organizatora w terminie do 16 lutego 2015 (włącznie) roku wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony internetowej Muzeum). Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

 

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

a. Jeden Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć jedną makietę

b. Praca powinna skupić się na charakterystycznych obiektach architektonicznych miasta i zawierać minimum 10 istniejących bądź nie istniejących budynków oraz dodatkowe odnośniki takie jak np. układ ulic, park, rzeka, zabytki w odpowiedniej skali

c. Odwzorowujemy dawną lub obecną infrastrukturę, fragment zabudowy, całą dzielnicę bądź zabytki ze zgodnością historyczną i lokalizacyjną (zwłaszcza w przypadku nieistniejących już budynków), ale także życie codzienne

e. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na nieistniejące budynki (detale zewnętrzne i wewnętrzne), które można odnaleźć np. na fotografiach na wystawie „Słupsk – wczoraj i dziś” trwającej w słupskim muzeum

f. Technika / materiały do użycia / wymiary: dowolne

g. Termin naboru prac: 16 II 2015 r. (wraz z zakończeniem wystawy „Słupsk – wczoraj i dziś”)

h. Przewidziane nagrody pieniężne będą przekazane w przypadku pracy grupowej na ręce skarbnika klasowego

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 lutego 2015 roku.

Wybrana może zostać makieta wielu spośród uczestników tej samej szkoły. Organizator dokonuje wyboru makiet według własnego uznania i zgodnie z przyjętymi kryteriami związanymi z estetyką wykonania, dbałością o szczegóły i walory informacyjne. Werdykt jury jest ostateczny.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się do końca lutego 2015 r.

 

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub telefonicznie          w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.

Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie.

 

7. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody pieniężne I, II i III stopnia oraz wyróżnienia:

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 350 zł

III miejsce – 250 zł

Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez laureatów pisemnego oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich co do zwycięskich prac oraz podpisania umowy darowizny pracy na rzecz Organizatora Konkursu.

 

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

Zwycięskie prace (makiety) laureatów konkursu przechodzą na własność Organizatora.  Z chwilą powiadomienia laureata konkursu o wygranej na Organizatora przechodzą nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do zwycięskich prac obejmujących prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z nich oraz do rozporządzania nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na zasadzie wyłączności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83), w tym do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie - z naniesionym logo Organizatora i jego danymi adresowymi, a także z wyrażeniem zgody na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych.

 

Prace, które nie zostały nagrodzone, mogą być zwrócone uczestnikom na ich koszt.

 

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs lub zakończyć go bez wybrania jakichkolwiek prac konkursowych bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)

 

Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje:

Rafał Foltyn, tel. 59 842-40-81 wew. 306, rafal.foltyn@muzeum.slupsk.pl