SŁUPSK

ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 12:00-15:00
Środa-Niedziela: 10:00-16:00


Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

b_150_0_16777215_00_images_stories_2013_plkt_konkurs_foto_maly.png

 

Uwaga! Zapraszamy na wystawę pokonkursową do Herbaciarni w Spichlerzu Richtera, w dniach od 3 do 30 października.

 

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„90 zdjęć na 90 – lecie muzealnictwa w Słupsku”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „90 zdjęć na 90 – lecie muzealnictwa w Słupsku” jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76 - 200 Słupsk (dalej zwane: „Organizatorem”).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk.pl

2. Celem Konkursu jest:

- propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej;

- znajdowanie magicznych miejsc i podkreślanie charakteru Kompleksu Zamkowego w Słupsku, w którego skład wchodzą: Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Brama Młyńska, Dworek i Spichlerz Richtera oraz w Oddziałach – w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

- promocja Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku;

- zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych;

- poznanie indywidualnego spojrzenia na Kompleks Muzealny osób odwiedzających to miejsce.

3. Uczestnicy

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która fotografuje (dalej: uczestnik) z wyjątkiem fotografów zawodowych.

4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz.

Konkurs trwa od 1 do 30 kwietnia 2014 roku.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej Muzeum) oraz przesłanie go Organizatorowi w terminie do 30 kwietnia 2014 r. wraz z zaakceptowanym oświadczeniem zawartym w formularzu zgłoszeniowym

W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi techniczne opisane w Regulaminie, przesłane do Organizatora w terminie do 30 kwietnia 2014 roku (włącznie).

Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Organizatora w formie tradycyjnej w formacie nie mniejszym niż A4 z dołączonym formularzem zgłoszeniowym i w formie elektronicznej na adres e – mail: j.rutkowska@muzeum.slupsk.pl

Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą oceniane (nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu projektu do Organizatora).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

5. Wymagania dotyczące prac konkursowych

Jeden Uczestnik zobowiązany jest nadesłać 3 podpisane na odwrocie zdjęcia. W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru trzech zdjęć metodą losową, bez uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac tego Uczestnika.

Tematyka zdjęć powinna obejmować obiekty związane z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i jego oddziałami w Klukach i Swołowie (zabytkowa architektura i/lub ekspozycja wewnątrz).

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 5 maja 2014 roku.

Wybranych może być kilka zdjęć tego samego Uczestnika, lub zdjęcia różnych Uczestników. Organizator dokonuje wyboru zdjęć według własnego uznania. Werdykt jury jest ostateczny.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 17 maja 2014 r. podczas Europejskiej Nocy Muzeów.

Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub telefonicznie w ciągu tygodnia od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail wskazany w treści formularza zgłoszeniowego.

Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie podczas Europejskiej Nocy Muzeów w dniu 17 maja 2014 r.

7. Nagrody

Organizator przewiduje nagrody pieniężne I, II i III stopnia oraz wyróżnienia:

I miejsce – 500 zł

II miejsce – 350 zł

III miejsce – 200 zł

5 wyróżnień – 100 zł

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich do zdjęcia zgłoszonego do Konkursu w całości obciąża Uczestnika.

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając zdjęcia do Konkursu.

Nadesłane egzemplarze zdjęć przechodzą na własność Organizatora.

Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie majątkowe do przesłanych zdjęć w zakresie obejmującym nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności utrwalania, kopiowania i powielania dowolną techniką, rozpowszechniania, publicznego udostępniania, wprowadzania do obrotu i wykorzystywania zdjęć w publikacjach i materiałach Organizatora w formie drukowanej lub elektronicznej. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych przechodzi nieodpłatnie na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do zdjęć jak również udzielania zgody na wykonywanie tych praw przez inne podmioty.

10. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs lub zakończyć go bez wybrania jakichkolwiek prac konkursowych bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje p. Joanna Rutkowska, tel. 59 842-40-81 wew. 306, j.rutkowska@muzeum.slupsk.pl

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy w pdf

Regulamin w pdf