bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
przeniesione

Zarządzenie i regulamin w sprawie postępowania z pieczęciami

ZARZĄDZENIE Nr 14/ 2013
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie określenia zasad postępowania z pieczęciami i pieczątkami w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

W celu kompleksowego rozwiązania i uporządkowania spraw, dotyczących pieczęci i pieczątek, używanych przez pracowników Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zarządzam ujednolicenie postępowania od momentu zapotrzebowania na pieczęć bądź pieczątkę do momentu jej fizycznej likwidacji.


§ 1


Określa się zasady postępowania przy zamawianiu pieczęci i pieczątek na potrzeby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zwanego dalej Muzeum ich ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji w przypadku utraty przez nie cech użytkowych i braku celowości dalszego ich używania.


§ 2 


Ilekroć w Zarządzeniu mowa jest o:
• zarządzeniu - należy przez to rozumieć niniejsze Zarządzenie,
• dziale/oddziale - należy przez to rozumieć każdą komórkę organizacyjną Muzeum (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym),
• kierowniku działu/oddziału - należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych Muzeum oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.


§ 3


1. W Muzeum mogą być stosowane pieczęcie urzędowe, pieczęcie nagłówkowe, imienne (podpisowe) oraz inne pieczątki, co wynika z przepisów prawa bądź potrzeb pracowników Muzeum w związku z realizowanymi zadaniami.
2. Pieczęcie i pieczątki, o których mowa w Zarządzeniu pozostają własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, która ponosi koszty ich wykonania.

Czytaj więcej...Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Mieczysław Jaroszewicz
Dokument z dnia: 29.07.2013
Dokument oglądany razy: 4 354

Wersja do druku