bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
przeniesione

Zarządzenie i regulamin w sprawie dokształacania

ZARZĄDZENIE NR 13/2013
DYREKTORA
MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia form i zasad organizacji szkoleń w Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku

W związku z art. 17 i art. 103 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998, Nr 21, poz. 94 ze zmianami) oraz standardem Nr 2 standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15 poz. 84) zarządzam, co następuje:

§1.

Ustala się formy i zasady organizacji szkoleń w Muzeum Pomorza Środowego w Słupsku zwanego dalej „Muzeum” zawarte w Załączniku Nr 1.

§2.


1. Decyzję w sprawie zasadności podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników podejmuje Dyrektor Muzeum.

§3.

1. Szkolenia pracowników Muzeum odbywają się w oparciu o przyjęty roczny plan szkoleń, stanowiący Załącznik Nr 2.
2. Roczny tematyczny plan szkoleń sporządza pracownik Działu Kadr i Administracji w oparciu o wnioski kierowników działów i oddziałów Muzeum, w uzgodnieniu z Działem Głównego Księgowego:
3. Zobowiązuje się uczestników szkoleń do przekazywania współpracownikom zdobytej wiedzy i umiejętności w terminie jednego miesiąca od daty szkolenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Czytaj więcej...Opublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Mieczysław Jaroszewicz
Dokument z dnia: 29.07.2013
Dokument oglądany razy: 3 184

Wersja do druku