bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.02.2017 z powodu:
przeniesione

Zarządzenie w sprawie regulaminu zwiedzania

ZARZĄDZENIE NR 11/2013
Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie regulaminu zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku


Na podstawie §12 ust. 1 i 2 statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nadanego uchwałą nr 420/XXI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zarządza co następuje:

§ 1.


Ustala się regulamin zwiedzania Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Muzeum w siedzibie Muzeum oraz zamieszczenie na stronie internetowej.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do ZarządzeniaOpublikował: Piotr Batruch
Publikacja dnia: 29.07.2013
Podpisał: Mieczysław Jaroszewicz
Dokument z dnia: 29.07.2013
Dokument oglądany razy: 3 175

Wersja do druku